شیعر

ببوورە! ئەو بابەتەی داوات کردووە لەبەر دەست نیە

ئەدەب و هونەرشیعر

خواپەرستی

موسوڵمان خوا پەرستی بکە، تا ماوی ژیانی دونیامان دەڕوات، چەندە داماوی. خوا پەرست بە، بەجۆرێ کەخوا دەت بینێ خۆ ئەگەر...